Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Rokkantsági járadék

Kategória:

Rokkantsági járadék 

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi az a rokkantsági járadék? 

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek részére folyósított nyugdíjszerű rendszeres  szociális ellátás. 

Ki jogosult a járadékra? 

Az a személy, aki 

 • 18. életévét betöltötte és 
 • 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása, ami 
 • 70 %-os vagy azt meghaladó mértékű, továbbá 
 • nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek  ellátásában nem részesül. 

NEM AKADÁLYA a megállapításnak, illetve folyósításnak, HA az igénylő: 

 • fogyatékossági támogatásban részesül VAGY 
 • részére családi pótlékot folyósítanak VAGY 
 • munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll VAGY ● szolgálati időt nem szerzett. 
 1. Szükséges vizsgálatok? 

Ki és mit vizsgál a rokkantsági járadékra való jogosultság kapcsán? 

Az egészségkárosodás százalékos mértékének megállapítása érdekében szakhatóságként a  fővárosi/megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályai (RESZO) járnak el.  A RESZO tehát azt vizsgálja, hogy megvan-e a legalább 70%-os egészségkárosodás, és az mikortól  véleményezhető, illetve az állapot az igénylő 25. életévének betöltése előtt is fennállt-e. A vizsgálati  szempontok megegyeznek a komplex minősítés esetén vizsgált szempontokkal (7/2012 (II.14.) NEFMI  rendelet) az egészségkárosodás százalékos értékének meghatározása tekintetében. 

Szükséges-e mindenképpen az érintett vizsgálata? 

Az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozatával, szakhatósági  állásfoglalásával vagy szakvéleményével lehet igazolni. 

Amennyiben ezzel az igénylő nem rendelkezik, az ellátás megállapítása iránti eljárásban az egészségi  állapot szakkérdését vizsgálni kell, mely vizsgálatot vagy az igénylő által becsatolt iratok alapján, vagy  személyes vizsgálat keretében végzik el. 

 1. Hogyan lehet igényelni? 

Hol és hogyan igényelhető a járadék?

A kérelem benyújtható az érintett igénylő, vagy meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője által az  igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-megállapító szervnél személyesen vagy ELEKTRONIKUS  ÚTON IS! Ügyfélkapun keresztül. 

Nyomtatványok elérhetők: 

 • az igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban,  
 • https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/%C3 %BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/109-rokkants%C3%A1gi j%C3%A1rad%C3%A9k/2324-a-rokkants%C3%A1gi-j%C3%A1rad%C3%A9k.html honlapról. 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL: 

 • az igénylő egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló  adatokat tartalmazó, a háziorvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”), ● az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, szakorvosi leleteket, a gyógykezelését és  aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt 
 • gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozatot. 

Mikortól állapítható meg, illetve folyósítható az ellátás? 

A rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6.  hónap első napjától, de legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben  az igénylő a 18. életévét betöltötte. A járadékot a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága  folyósítja. 

Mekkora a járadék összege? 

2022-ben 43.100 Ft/hó 

Milyen fontosabb eljárási szabályok érvényesülnek még? 

Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve a felelősségre a  társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy  a járadék mentes a végrehajtás alól. 

 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

Milyen kedvezmények járhatnak még a rokkantsági járadék alapján, és mely ellátásokkal együtt  vehető igénybe? 

 • A rokkantsági járadékban részesülő személy a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján  UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT az alábbiak szerint:  

o vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven felhasználható  „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy  igénybevételére jogosult  

o a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult.  

A „GO” megjelölésű utalványokat a gondnok és gondnokolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

 • a rokkantsági járadék és a megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai  (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) nem járhat együttesen
 • az árvaellátás és a rokkantsági járadék együttesen szintén nem jár, általában az árvaellátást  választják a kettő közül, mert annak kedvezőbb az összege, de ez az egyedi esettől függ! ● a saját jogú családi pótlékkal vagy a fogyatékossági támogatással együtt folyósítható. 
 1. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A véglegessé vált határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye 30 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

Keresetlevelet kell írni, s azt mindig ahhoz a szervhez (közigazgatási hatósághoz) kell benyújtani,  amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a beadványban mégis az  illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a kifogásolt határozatot  hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól tartanunk, hogy a  keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS: 

A határozat akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság a támogatást igénylővel (ügyféllel) közölte,  vagyis tipikusan a kézhezvétel napján. A következő naptól indul a jogorvoslatra – jelen esetben  perindításra – nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott  

határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát  kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

Bírósági felülvizsgálat helyett érdemes lehet mérlegelni az alábbiakat: a) az igénylést követő 1 éven  túl bármikor beadható újra a támogatás iránti kérelem, míg b) 1 éven belül is beadható újra a  kérelem, de csak akkor, ha az igényléshez használt orvosi dokumentációkban rögzített állapotnál  súlyosabb állapotot tudunk igazolni frissebb orvosi dokumentumok beszerzésével. Ez utóbbi  esetben állapotrosszabbodásra hivatkozással lehet újra beadni 1 éven belül a kérelmet. Ha tehát 1  éven belül súlyosabb állapotot tudunk igazolni, akkor érdemesebb lehet a bírósági eljárás helyett új  eljárás megindítását kezdeményezni. 

A bírósági eljárás illeték- és költségmentes, viszont ha az általunk megtámadott határozatot hozó  hatóság perköltség iránti igényét jelenti be, akkor pervesztesség esetén a másik fél jogi  képviseletének díját (általában pár 10ezer forint) meg kell fizetnünk. 

Az igénylő – bírósági perben felperes – állapotát a bíróság is igazságügyi szakértő bevonásával fogja  vizsgálni, amennyiben a hatóság határozata azért kifogásolható, mert nem kellően súlyos állapotot  véleményezett a közigazgatási eljárásban. 

Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig  szerepel a jogorvoslatra való kioktatás, vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni, mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját  követő napon kezdődik a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő határidő. Jó tanács3: A keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig legalább ajánlott  levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: 

 • a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló  168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 
 • 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról