Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Magasabb összegű családi pótlék

Kategória:

Magasabb összegű családi pótlék  

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi a magasabb összegű családi pótlék? 

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési  ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlék) nyújt. A családi pótlék  magasabb összegben kerül megállapításra a súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel tipikusan a  szülőnek (ritkábban a jogszabályban meghatározott más személyeknek) vagy súlyosan fogyatékos  nagykorú személy számára saját jogon.  

MEGJEGYZÉS: A családi pótléknak tehát két fajtája van, az egyik az iskoláztatási támogatás, míg a  másik a nevelési ellátás. A tanköteles korú autizmussal élő gyermek után a szülőnek iskoláztatási  támogatásként folyósítják a magasabb összegű családi pótlékot mindaddig, amíg a gyermek tanulói  jogviszonya fennáll, de legfeljebb a gyermek 23 éves koráig. Ha megszűnt a tanulói jogviszony, akkor  16-18 éves kor között kivételes, jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési  ellátásként kaphatja a szülő továbbra is a magasabb összegű családi pótlékot, 18. életév betöltésével  – szintén tanulói jogviszony hiányában – pedig maga az érintett személy saját jogán nevelési  ellátásként tud jogosultságot szerezni. FONTOS, hogy jelen tájékoztatóban a nagykorú személyek  jogosultságaira koncentrálunk, így kiskorúak esetében javasoljuk megtekinteni az AOSZ egy másik  tájékoztató anyagát, mely a gyermekek után járó ellátásokról szól!Ki jogosult a magasabb összegű családi pótlékra nagykorú autista személyként vagy ilyen személyre  tekintettel? 

Magasabb összegű családi pótlékra 18. életévét betöltött autista személy után az őt saját  háztartásában nevelő szülő (vér szerinti vagy örökbefogadó vagy a gyermeket örökbe fogadni kívánó  személy, vagy a gyermekkel egy háztartásban élő, a gyermek vér szerinti szülőjének házastársa),  nevelőszülő, gyám, az ideiglenes elhelyezést biztosító személy, illetve a jogszabályban felsorolt egyéb  személy iskoláztatási támogatásként jogosult akkor, ha az autista személy tankötelezettségének  megszűnését követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat  folytat, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben az érintett – a fogyatékos személyek jogairól  és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult,  de sajátos nevelési igényű tanuló – a huszonharmadik életévét betölti. 

A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének formájától  függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási támogatásra.

MEGJEGYZÉS: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen tájékoztatóban a magasabb összegű családi  pótlékra jogosult személyek közül csak a gyakorlatban leggyakrabban előforduló eseteket soroltuk  fel, leegyszerűsítve a jogszabályi felsorolást, így ha a fent említett személyek között valaki nem találja  a rá vonatkozó megjelölést, akkor a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8.§-ában  foglalt felsorolást javasoljuk megtekinteni, amely a speciális eseteket is tartalmazza!Saját jogán jogosult családi pótlékra nevelési ellátásként a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve  súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének  időpontjától. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó  magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos  fogyatékosság fennállását igazolták. 

Ki minősül tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személynek? 

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos: 

 • az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott  betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra  szorul. A 18. év alatti gyermek betegségét ezen rendelet melléklete szerinti Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekrőlelnevezésű nyomtatványon kell  igazolni. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály,  szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két  példányban. 

MEGJEGYZÉS: FONTOS, hogy itt a 18. életévüket nem betöltött, súlyosan fogyatékos gyermekekről  a teljesség kedvéért említést teszünk, ám a jelen tájékoztatóban a nagykorú személyek  jogosultságaira koncentrálunk, így kiskorúak esetében javasoljuk megtekinteni az AOSZ egy másik  tájékoztató anyagát, mely a gyermekek után járó ellátásokról szól és részletesebben foglalkozik a  kiskorúak esetén érvényesülő jogosultsági feltételekkel! • az a 18 évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt  munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű  

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság  minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os  mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig  fennáll. 

MEGJEGYZÉS: Gyakorlatban számos esetben találkoztunk azzal, hogy az olyan nagykorú autista  személyek, akik rendelkeztek komplex minősítéssel, és ott az egészségi állapotukat legfeljebb 50%- osnak véleményezték (vagy ennél alacsonyabb százalékot kaptak), a fogyatékossági támogatás iránti  igényüket viszont elutasították, azok a komplex minősítés eredményére hivatkozással szinte  automatikusan megkapták a saját jogú, magasabb összegű családi pótlékot! Javasoljuk tehát, hogy  ha a fogyatékossági támogatás iránti igény elutasításra kerül, és az érintett autista személy  rendelkezik legalább 50%-os egészségkárosodást véleményező komplex minősítéssel vagy a  rehabilitációs szakértői szerv által kiállított szakvéleménnyel, akkor nyújtsák be igényüket a saját  jogú családi pótlékra, mert arra nagy valószínűséggel jogosultságot tudnak szerezni. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a “súlyos fogyatékosság” fogalma a fenti jogszabályi  feltételeknek megfelelő személyeket jelöli, ezt a megjelölést nem szabad “megbélyegzésnek”  tekinteni, ez egy jogi fogalom.Kit kell saját háztartásban nevelt gyermeknek tekinteni? 

A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek  kell tekinteni azt, aki a szülővel (egyéb jogosulttal) életvitelszerűen él együtt, és annak gondozásából 

rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. Ezen túlmenően saját háztartásban nevelt,  gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is, aki 

 1. a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az  ügyfél háztartásán kívül, 
 2. b) akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy 
 3. c) aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szülőjével együtt családok átmeneti  otthonában tartózkodik. 
 4. Szükséges vizsgálatok? 

Ki és mit vizsgál a családi pótlékra való jogosultság kapcsán? 

A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében szakhatóságként a fővárosi/megyei  Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályai (RESZO) járnak el.  A RESZO tehát az alábbiakat vizsgálja:  

 1. a) az igénylő 18. életévének betöltése előtt a munkaképességét legalább 67%-ban  elvesztette-e, illetve  
 2. b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e, illetőleg  
 3. c) az igénylő egészségi állapota a 18. életévének betöltése előtt nem haladja-e meg az  50%-os mértéket, 
 4. d) minden esetben legalább 1 éve fennáll-e a fenti állapot, 
 5. e) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségességét,  f) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját is meghatározza. 

Felülvizsgálatot a szakvéleményben foglalt időpontban kell lefolytatni, kivéve, ha az állapot végleges. 

MEGJEGYZÉS: A hatóság az igénylő által szolgáltatott adatok, orvosi dokumentáció alapján  kötelezően bevonandó szakértői szerven (RESZO) keresztül vizsgálja tehát, hogy a jogszabály által  megkívánt állapot fennáll-e, fontos ezért, hogy az autista személy állapotát legjobban leíró iratokat  adjunk be, vagyis megfelelően készítsük elő az igénybejelentést, kérelmet.Szükséges-e mindenképpen az érintett személyes vizsgálata? 

Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakhatósági állásfoglalás kialakítására,  a szakértői bizottság a kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be,  illetve vizsgálat céljából felhívhatja a szakértői bizottság előtti személyes megjelenésre is. Ha személyes vizsgálata szükséges, a szakértői bizottság a vizsgálatot – a háziorvos javaslatától függően  – a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező  esetén az intézményben) vagy a szakértői bizottság telephelyén végzi el. 

MEGJEGYZÉS: Tapasztalataink szerint az a nagykorú autista személy, aki után már a szülő is jogosult  volt magasabb összegű családi pótlékra, az a saját jogon igényelt ellátást a hatóságnál elfekvő, az  állapotára vonatkozó iratok alapján szinte automatikusan megkapja, esetükben gyakran mellőzi a  szakértői szerv a személyes vizsgálatot, és iratokból dolgozva készíti el a szakvéleményt.Ki nem jogosult a családi pótlékra?

Az a súlyosan fogyatékos személy nem jogosult a családi pótlékra az, aki fogyatékossági támogatásban  részesül. 

 1. Hol és hogyan lehet igényelni? 

Hol kell benyújtani a magasabb összegű családi pótlék megállapítása iránti igényt? A magasabb összegű családi pótlék megállapítása iránti kérelmet a „Kérelem családi pótlék  megállapítására” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.  

A kérelem postai úton, vagy személyesen is benyújtható 

 • az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának családtámogatási ügyfélszolgálatánál https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
 • az integrált ügyfélszolgálati irodáknál (kormányablak), vagy 
 • a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen (a Honvédelmi  Minisztérium, az Országgyűlés Hivatala)

A kérelem elektronikusan is benyújtható (ügyfélkapus regisztrációt követően): https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 

A TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL:  

 • Minden esetben az ellátást igénylő, valamint a gyermek érvényes személyazonosító  igazolványának vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványának  (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) másolatát 
 • Csak kiskorú esetén: „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”  elnevezésű iratot 
 • Tanulói/hallgatói jogviszony igazolását az arra rendszeresített „Igazolás tanulói jogviszony  fennállásáról” elnevezésű nyomtatványon 
 • Egyéb, az állapotot igazoló orvosi iratokat 
 • Családi kapcsolatok igazolására (házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi vagy bejegyzett  élettársi kapcsolatot igazoló okirat) 
 • Gondnokság esetén gondnok kirendelő határozatot 

MEGJEGYZÉS: A kérelemhez mellékelendő iratokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani,  illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ezzel egyenértékű az eredeti iratok bemutatása.  Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel.  Lehetőleg eredetben kell csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló  szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást. Természetesen  mindez elektronikus ügyintézés során nem érvényesül!Mikortól állapítható meg a családi pótlék? 

Az igény benyújtás időpontjától, de visszamenőlegesen legfeljebb 2 hónapra, a kérelem benyújtásának  napját megelőző 2. hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az  időponttól kezdve fennállnak. 

Milyen összegű a magasabb összegű családi pótlék? 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300,- Ft/hó. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900,- Ft/hó. A 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300,- Ft/hó.

A 18. életévét betöltött súlyos fogyatékos (autista) személy a magasabb összegű családi pótlék  folyósítása alatt rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel? 

Igen! Főszabály szerint annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három egymást  követő hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a minimálbér összegét) van, a részére  megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg  rendszeres jövedelemmel rendelkezik. E szabály alól azonban kivételt képeznek azok a nagykorú  személyek, akik súlyos fogyatékosságuk (autizmus) miatt saját jogon kapják a magasabb összegű  családi pótlékot, vagyis számukra akkor is jár a családi pótlék, ha mellette rendszeres jövedelmük van! 

 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

Milyen kedvezmények járhatnak még a magasabb összegű családi pótlék alapján, és mely  ellátásokkal együtt vehető igénybe? 

– utazási kedvezmények (a helyközi közlekedésben 90 %, helyi közlekedésben 100 % kedvezmény, plusz  1 fő kísérő számára is), melyek a MÁK kártyával vehetőek igénybe. Az igazolvány kiállításáról és a  jogosult részére történő megküldéséről – külön kérelem nélkül – az Országos Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóság Központ gondoskodik. 

– a családi pótlékra jogosult személy családi adókedvezményt tud igénybe venni. – parkolási igazolvány a 18. életévüket betöltött személyek esetében nehezen igényelhető a családi  pótlékra hivatkozással (tapasztalataink szerint van, hogy megadják, de legtöbbször visszautasítják  ezeket a kérelmeket, mert bizonytalan a joggyakorlat, nem egyértelmű a jogi szabályozás) – rokkantsági járadék, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai (rokkantsági  ellátás vagy rehabilitációs ellátás), továbbá az 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) meghatározott  szociális ellátások a családi pótlék mellett igénybe vehetők 

– gépjárműszerzési támogatásra a 18. életévét betöltött magasabb összegű családi pótlékban részesülő  személy nem pályázhat 

– közgyógyellátás alanyi jogon jár a magasabb összegű családi pótlékra jogosult számára 

FONTOS, hogy a fogyatékossági támogatás és a családi pótlék egyidejűleg nem folyósítható, ezek  egymást kizáró ellátások! 

 1. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A véglegessé vált határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye 30 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

Keresetlevelet kell írni, s azt mindig ahhoz a szervhez (közigazgatási hatósághoz) kell benyújtani,  amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a beadványban mégis az  illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a kifogásolt határozatot  hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól tartanunk, hogy a  keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS: 

A határozat akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság a támogatást igénylővel (ügyféllel) közölte,  vagyis tipikusan a kézhezvétel napján. A következő naptól indul a jogorvoslatra – jelen esetben  perindításra – nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott  határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát  kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

Bírósági felülvizsgálat helyett érdemes lehet mérlegelni az alábbiakat: a) az igénylést követő 1 éven  túl bármikor beadható újra a támogatás iránti kérelem, míg b) 1 éven belül is beadható újra a  kérelem, de csak akkor, ha az igényléshez használt orvosi dokumentációkban rögzített állapotnál  súlyosabb állapotot tudunk igazolni frissebb orvosi dokumentumok beszerzésével. Ez utóbbi esetben  állapotrosszabbodásra hivatkozással lehet újra beadni 1 éven belül a kérelmet. Ha tehát 1 éven belül  súlyosabb állapotot tudunk igazolni, akkor érdemesebb lehet a bírósági eljárás helyett új eljárás  megindítását kezdeményezni. 

A bírósági eljárás illeték- és költségmentes, viszont ha az általunk megtámadott határozatot hozó  hatóság perköltség iránti igényét jelenti be, akkor pervesztesség esetén a másik fél jogi  képviseletének díját (általában pár 10ezer forint) meg kell fizetnünk. 

Az igénylő (illetve a fogyatékossággal élő személy, ha nem ő az igénylő) állapotát a bíróság is  igazságügyi szakértő bevonásával fogja vizsgálni, amennyiben a hatóság határozata azért  kifogásolható, mert nem kellően súlyos állapotot véleményezett a közigazgatási eljárásban. 

Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig szerepel  a jogorvoslatra való kioktatás, vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni, mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját követő  napon kezdődik a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő határidő.  

Jó tanács3: A keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig legalább ajánlott  levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: ● a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 6-14.§  

 • a törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1-14. § ● a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló  5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet