Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Gépjárműadó kedvezmény

Kategória:

Gépjárműadó kedvezmény 

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi az a gépjárműadó kedvezmény és kinek jár? 

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű után gépjárműadót kell fizetni. Ezen  adófizetési kötelezettség alól mentesül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő  adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt  rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban  együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a  külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra  használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.  

MEGJEGYZÉS: A jelen tájékoztató anyag kizárólag a fogyatékossággal élő, azon belül is az autista  személyekre – illetve a kedvezmény szempontjából figyelembe vehető, velük közös háztartásban élő  közeli hozzátartozókra – vonatkozó feltételekkel foglalkozik, a súlyos mozgáskorlátozottakra és a  nem autista, más fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó rendelkezések a továbbiakban nem  kerülnek tárgyalásra, megemlítésre, azokról a tájékoztató végén található jogszabályokban lehet  tájékozódni!  

A gépjárműadó kedvezmény, ezek szerint tehát magát az autizmussal élő személyt illeti meg, vagy  az őt rendszeresen szállító, vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozót, amennyiben ők – az  alábbiakban rögzítettek szerint – az adott gépkocsi üzemben tartójának vagy tulajdonosának  minősülnek.Ki minősül egyéb fogyatékossággal élőnek (ezen belül autistának) és ez hogyan igazolható? 

Egyéb fogyatékossággal élő az a személy (ezen belül autista) az, aki a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  2016. április 1-jén hatályos 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt  az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat  másolatával igazolja. 

Konkrétan: 

 • 18. életévét betöltött autista személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
 • 18 éven aluli, és magasabb összegű családi pótlékra a magasabb összegű családi pótlékra  jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1.  mellékletében meghatározottak szerint az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult (BNO F84.0  és F84.1)

MEGJEGYZÉS: A jogszabályi rendelkezéseket szigorúan véve a fenti szabályok tehát azt jelentik, hogy  a nagykorú autisták esetében, ha az érintett fogyatékossági támogatásra jogosult, akkor a BNO  F84.0-F84.9 diagnózisokra hivatkozással is igénybe vehető az adókedvezmény, kiskorú érintettek  esetén viszont csak a BNO F84.0 és F84.1. diagnózisokra jár. A kedvezmény jár még a halmozottan – és egyéb fogyatékossággal élő – fogyatékos személyeknek is, de jelen tájékoztatóban kizárólag az autizmusra, mint jogosultságot megalapozó fogyatékosságra koncentrálunk, annak feltételeit  rögzítjük.Ki minősül az egyéb fogyatékossággal élővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak? 

Közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt  gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, akik azonos lakcímen  tartózkodnak, mint a fogyatékossággal élő személy. 

Ki minősül adóalanynak? 

Főszabály szerint az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.  törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első  napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági  nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük  az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 

Amennyiben év közben a gépkocsi átruházásra kerül, akkor a gépjármű tulajdonjogában  bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos(a továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály  alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette,  akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első  napjától nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű, és  az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való  visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól  kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve, ha a változást  követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel  tulajdonosként. 

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a  forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 

A gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget  a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás  bejelentése évének utolsó napjáig a gépjármű-nyilvántartásban szereplő tulajdonos az adó alanya.

MEGJEGYZÉS: A fent leírtakat leegyszerűsítve fontos megjegyezni, hogy ha év közben történik a  használt gépkocsi adásvétel, akkor a tulajdonosváltozást mielőbb be kell jelenteni, ugyanis ha ez  elmarad, az elszámolási jogvitához vezethet az eladó és a vevő között a gépjárműadó fizetési  kötelezettség tekintetében. Év közben eladott és az év első napján gépjárműadó-kedvezménnyel  érintett, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjármű eladása esetén az átruházó  mentességre jogosult adóalany az év végéig köteles megfizetni a gépjárműadót. Ha közben használt,  érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművet is vesz, akkor arra csak a vételt követő év  első napjától tudja a gépjárműadó-kedvezményt érvényesíteni. Új gépkocsi vagy forgalomba  helyezendő gépkocsi év közben történő vásárlása, illetve forgalomba helyezése esetén a gépjárműadót a szerzést/forgalomba helyezést követő hónap első napjától az évből még hátralévő  hónapokra arányosan kell megfizetni és a kedvezmény is ekkortól érvényesíthető.Hány darab és milyen gépkocsi után vehető igénybe a kedvezmény? 

1 darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, olyan gépkocsi után vehető igénybe a kedvezmény,  amelyet nem használnak személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító  szolgáltatásra, és amelynek tulajdonosa vagy üzemben tartója a fogyatékossággal élő személy, vagy az  egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli  hozzátartozó. Ha az ilyen személynek több gépkocsija is van, amely e feltételeknek megfelel, akkor a  legkisebb teljesítményű után jár csak kedvezmény. 

Mekkora a gépjárműadó kedvezmény mértéke? 

Legfeljebb 13 000 forint/adóév. 

 1. Szükséges vizsgálatok? 

Nincsenek a gépjárműadó kedvezmény kapcsán elvégzendő szükséges vizsgálatok, de a jogszabály által  megkívánt fogyatékos állapotot az alábbi dokumentumok valamelyikével igazolni kell

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.  törvény (Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat,  vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy 
 • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló  5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás. 
 1. Hogyan lehet igényelni? 

Hol és hogyan igényelhető a kedvezmény? 

Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell  benyújtani a kérelmet, ám lehetőség van ügyfélkapun keresztül elektronikusan is előterjeszteni azt.  Ebben az esetben az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK) vagy az Online  Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) segítségével kell kitölteni a nyomtatványt. 

Kötelezően alkalmazandó a GJADO elnevezésű nyomtatvány, mely itt elérhető: 

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_ programok_nav/GJADO 

Ugyanezen a honlapon kitöltési útmutató is található, továbbá az alábbi linken található tájékoztató  részletesen foglalkozik a gépjárműadóval:  

https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ugyfeliranytu/nezzen 

utana/inf_fuz/2021/95._informacios_fuzet_-_A_belfoldi_gepjarmuvek_adoja

A MENTESSÉG IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL: 

 • a fent megjelölt szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, határozat másolatát is.  

A GJADO-adatlap elektronikus benyújtásakor a mentességet igazoló iratokat is lehet elektronikusan  csatolni. 

FONTOS: 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  (NAV) látja el a gépjárműadó kedvezmények elbírálásának feladatát. 

A NAV az önkormányzatoktól a 2020. december 31-én nyilvántartott és hatályos mentességekre  vonatkozó adatokat megkapta, azokat automatikusan figyelembe veszi/vette, tehát a korábban is  élő mentességeket újból nem kell bejelenteni. ezen túlmenően sem kell a mentességeket évente  bejelenteni, így ha nincs változás a mentességben, a kérelmet nem kell újra benyújtani. 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

Nincs releváns kapcsolata más ellátásokkal, kedvezményekkel, azt leszámítva, hogy a kedvezményt  igénybe vevőnek vagy fogyatékossági támogatásra való jogosultsága fenn kell álljon, vagy utána  magasabb összegű családi pótlékot kell, hogy folyósítsanak.  

 1. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A határozattal szemben fellebbezésnek van helye a közléstől számított 15 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

A fellebbezést a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához kell címezni, de a határozatot hozó szervnél kell  benyújtani! A fellebbezésnek határozat végrehajtására halasztó hatálya van, vagyis a kifogásolt  határozatot nem lehet végrehajtani, amíg a fellebbezés elbírálásra nem kerül. 

A fellebbezés illetékköteles. A fellebbezési illeték összege a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg  minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, és legfeljebb 500.000  forint lehet, melyet a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Eljárási  illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell megfizetni. Az illeték megfizetése a fellebbezés  benyújtásakor esedékes, azt a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni. 

A fellebbezés sikertelensége esetén a másodfokú határozattal szemben 30 napon belül bírósági  felülvizsgálatot lehet kérni, vagyis keresetlevelet kell írni, s azt ahhoz a szervhez (közigazgatási  hatósághoz) kell benyújtani, amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a  beadványban mégis az illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a  kifogásolt határozatot hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól  tartanunk, hogy a keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS:A kézhezvétel napját követő naptól indul a jogorvoslatra nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a  számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig  szerepel a jogorvoslatra való kioktatás vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját  követő napon kezdődik a fellebbezésre vagy a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő  határidő.  

Jó tanács3: A fellebbezést és a keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig  legalább ajánlott levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: ● 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról (Kknyt.), 
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.), 
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air.) 
 • 102/2011. (VI. 29.) Korm. Rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési  kedvezményeiről szóló 2016. április 1-jén hatályos 2. § h) pontja  
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról ● 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és  felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól ● 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről  és fogyatékosságokról (Mr.)