Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

Kategória:

Tartós ápolást végzők időskori támogatása 

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi ez? 

2018-ban vezették be az otthonukban súlyosan fogyatékos (vagy tartósan beteg) gyermeküket ápoló  szülők részére megállapítható időskori támogatást, melynek szabályait azóta többször módosították.  Ez egyfajta nyugdíjkiegészítő támogatás, de a támogatás nem minősül nyugellátásnak. 

Ki jogosult a tartós ápolást végzők időskori támogatására? 

Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a Magyarországon élő, magyar  állampolgárságú szülő, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha azon napot  megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve az öregségi  nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában  súlyosan fogyatékos (autista), illetve tartósan beteg gyermekét ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb  napi 4 órában végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában  végezte. 

A 20 év ápolási időbe több gyermek ápolásának, gondozásának időtartama is beszámítható, feltéve,  hogy ezek nem egymást átfedő időszakok. 

MEGJEGYZÉS: A támogatás tartósan beteg gyermek ápolására tekintettel is jár, ám az autizmus  fogyatékosságnak minősül, ezért jelen tájékoztatóban erre koncentrálunk, a támogatás alapját képező  tartós betegségekről nem ejtünk szót!Kit tekintünk súlyosan fogyatékos gyermeknek? 

Súlyosan fogyatékos (autista) gyermek az, aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő  (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy  középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9). 

MEGJEGYZÉS: A “súlyos fogyatékosság” fogalma jogszabályi feltételeknek megfelelő személyeket jelöl,  ezt a megjelölést nem szabad “megbélyegzésnek” tekinteni, ez egy jogi fogalom.Mennyi a tartós ápolást végzők időskori támogatásának összege? 

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50.000,- forint. (2022-ben)  2. Szükséges vizsgálatok? 

Ki és mit vizsgál a támogatásra való jogosultság kapcsán? 

Az eljárásban szakértő kirendelésére nem kerül sor, speciális vizsgálatok elvégzése nem szükséges, ám  az alábbi feltételek teljesülését igazolni kell: 

 • a kérelmező súlyosan fogyatékos (vagy tartósan beteg) gyermekét gondozta • 20 évig, a saját háztartásában akként, hogy ez idő alatt otthonán kívül napi 4 órát  meghaladó keresőtevékenységet nem végzett, vagy a keresőtevékenységét otthonában  végezte. 

Ez azt jelenti, hogy ha a kérelmező gyermeke után nem vett igénybe olyan típusú pénzbeli ellátást,  amelynek során megállapításra került a gyermek fogyatékossága (ápolási díj, GYES, GYESE, vagy GYOD), 

akkor azt külön orvosi iratokkal kell igazolnia, továbbá az otthonában történt ápolást, gondozást is  egyéb iratokkal kell bizonyítani. 

 1. Hogyan lehet igényelni? 

Hol kell igényelni a tartós ápolást végző személyek időskori támogatását? 

A kérelmet a kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes járási hivatal nyugdíjmegállapító szervénél  kell benyújtani, A Magyar  Államkincstár honlapján (tcs.allamkincstar.gov.hu), továbbá a kormányzati portálon közzétett  adatlapon vagy elektronikus űrlapon.  

A támogatás iránti igény előterjeszthető: 

 • személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei  kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, 
 • postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes  kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest. 
 • elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül. 

A Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elnevezésű űrlap a nyugdíjbiztosítási  igazgatási szervek ügyfélszolgálatain beszerezhető, illetve a magyarország.hu honlapról letölthető. Kérelmezőnek az űrlapon tett nyilatkozata alapján, a nyugdíjmegállapító szerv az ápolási díj,  gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt összegű ápolási díj, gyermekgondozási  segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartamára, az otthoni munkavégzésre,  a gyermek otthonában történő ápolására vonatkozó adatokat ellenőrzi, illetve szükség esetén beszerzi. 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL

NEM KÖTELEZŐ, DE a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő okmányok benyújtása vagy beküldése javasolt: 

 • az ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozatot, 
 • az emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozatot, gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozatot, a gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozatot. 

Amennyiben valaki olyan ápolási időt kíván elismertetni, mely alatt a fenti ellátásokban nem  részesült, a kérelem benyújtásával egyidejűleg mellékelni kell: 

 • a gyermek tartós betegségére, vagy súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi  dokumentumokat, egyéb igazolásokat, 
 • a gyermek saját háztartásában történő ápolását, gondozását igazoló egyéb dokumentumokat. 

Legkorábban mikortól igényelhető a támogatás? 

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem  benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. 

A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.  

Mely szerv folyósítja a támogatást? A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja  ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult öregségi nyugdíját folyósítják.

 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

A támogatást nem zárja ki, hogy a támogatásra jogosult szülő nyugellátása mellett teljes összegben  részesüljön gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban

 1. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A véglegessé vált határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye 30 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

Keresetlevelet kell írni, s azt mindig ahhoz a szervhez (közigazgatási hatósághoz) kell benyújtani,  amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a beadványban mégis az  illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a kifogásolt határozatot  hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól tartanunk, hogy a  keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0 

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS: 

A határozat akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság a támogatást igénylővel (ügyféllel) közölte,  vagyis tipikusan a kézhezvétel napján. A következő naptól indul a jogorvoslatra – jelen esetben  perindításra – nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott  határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát  kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

A bírósági eljárás illeték- és költségmentes, viszont ha az általunk megtámadott határozatot hozó  hatóság perköltség iránti igényét jelenti be, akkor pervesztesség esetén a másik fél jogi  képviseletének díját (általában pár 10ezer forint) meg kell fizetnünk. 

Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig  szerepel a jogorvoslatra való kioktatás, vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni, mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját  követő napon kezdődik a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő határidő.  

Jó tanács3: A keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig legalább ajánlott  levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: 

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § ● a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény