Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Személygépkocsi szerzési támogatás

Kategória:

Személygépkocsi szerzési támogatás 

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi ez? 

A súlyosan mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy szállítása érdekében  vásárolt személygépkocsi – új vagy használt – árához nyújtott támogatás. 

A támogatás pályázati rendszer keretében vehető igénybe. 

MEGJEGYZÉS: Friss és részletes információ a jogosultságról, a támogatásról, az ügyintézésről és  értékesítési pontokról itt található: https://lehetosegauto.hu/Ki jogosult a támogatásra? 

Személygépkocsi szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem  részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és b) a keretszámra és a vonatkozó rendeletben foglalt előnyben részesítési feltételekre tekintettel a  szerzési támogatás számára megállapítható, és c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja. 

Előnyben kell részesíteni a közlekedési kedvezmény megállapításánál azt a súlyos mozgáskorlátozott,  illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki a) kereső tevékenységet folytat, b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá,  illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé. 

MEGJEGYZÉS: Aki az előnyben részesítési kategóriába nem esik bele, csak abban az esetben kaphat  támogatást, ha az összes olyan kérelem, amely az előnyben részesítési feltételeknek és a jogszabályi  feltételeknek is megfelelt, jogosultságot nyert, és a keretszám még nem merült ki. Autista személyként ki minősül egyéb fogyatékossággal élőnek? 

Autizmussal élők közül az a személy, aki a) fogyatékossági támogatásra jogosult, így a Fot. 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján autistának  minősül

 1. b) a életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben  foglalt „N” betűjel alapján jogosult, vagyis e rendelet alapján autistának minősül. 

MEGJEGYZÉS: A szerzési támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan  fogyatékosnak minősülő személy is szerezhet jogosultságot, kivéve, ha egyik fogyatékossága  mozgásszervi fogyatékosság, továbbá a 18. életévüket be nem töltött személyek után magasabb  összegű családi pótlékra jogosultak köre is a fentieknél szélesebb, ám jelen tájékoztatóban mi  kizárólag az autizmussal élőkre koncentrálunk, így a jogszabályból kifejezetten az autizmusra  vonatkozó feltételeket emeljük ki.Mire igényelhető a támogatás? 

 1. a) új járműnek minősülő személygépkocsi, mely csak és kizárólag Suzuki márkájú lehet, vagy b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi (márkától  függetlenül) 

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

Fontos, hogy a járási (kerületi) hivatal támogatást engedélyező határozatának véglegessé válásától  számított 4 hónapon belül a gépkocsi adásvételére vonatkozó szerződést meg kell kötni, e határidő  elmulasztása esetén a támogatás nem folyósítható, és az más személy részére kerül kiutalásra. 

MEGJEGYZÉS: Ha valaki használt gépjárműre adott be kérelmet, de mégis újat szeretne vásárolni,  vagy fordítva, akkor vegye figyelembe, hogy a kérelmeket a határozat meghozatala előtt (június 15.,  ill. december 15. előtt) lehet módosítani, a határozatok kézhezvétele után azonban módosításra  nincs lehetőség, csak új kérelem beadásával lehet kérni ismét a támogatást.Az adásvételi szerződést az a) pont szerinti értékesítővel (Suzuki márkakereskedés) kell megkötni, míg  a b) pont szerinti szerződés a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével  foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel is megköthető.(Magánszemélytől  tehát nem lehet vásárolni még használt gépkocsit sem!) 

Mekkora a támogatás mértéke? 

A szerzési támogatás mértéke  

 • új személygépjármű vásárlása esetén 1.000.000,- Ft 
 • használt gépjármű vásárlása esetén a bruttó vételár 60%-a, de maximum 600.000,- Ft. 
 1. Szükséges vizsgálatok? 

Ki és mit vizsgál?  

Autizmus esetén nincs szükség közlekedőképesség vizsgálatra, ám a jogosultságot igazoló alábbi iratok  egyikének bemutatása elengedhetetlen: 

 • fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás  alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
 • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló  5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás. „Igazolás  tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” (N betűjel esetén, mely BNO szerint  F84.0- F84.9). 
 1. Hogyan lehet igényelni? 

Hol és hogyan igényelhető a szerzési támogatás? 

A kérelem benyújtható személyesen  

 • a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági  Osztályán, vagy  
 • a kormányablaknál, vagy 
 • postai úton a kormányhivatalnak címezve,  

minden év MÁRCIUS 31-ig, és SZEPTEMBER 30-IG. 

A támogatás erre a célra rendszeresített nyomtatványon igényelhető. A nyomtatvány beszerezhető az igénylés helyén, és letölthető a megyei kormányhivatalok honlapjáról  ezen a linken: https://www.kormanyhivatal.hu/download/4/06/20000/kerelem.pdf 

A jogosultságot a hivatal bírálja el, és erről határozatot hoz. A március 31-éig benyújtott kérelmeket június 15-éig, a szeptember 30-áig  benyújtott kérelmeket december 15-éig bírálják el. 

A KÉRELEMBEN FEL KELL TÜNTETNI: 

 1. a) hogy a kérelmező a szerzési támogatás melyik típusát igényli, 
 2. b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait. 

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL: 

 • az egyéb fogyatékosság tényét igazoló, fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló  hatósági határozatot, vagy

a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát,  vagy 

 • „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű hatályos  igazolás másolatát 
 • Az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői  engedélyének a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a  járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és 
 • A szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá szükség szerint a hozzátartozói  kapcsolatot, a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, az önkéntes  szerződés fénymásolatát, és 
 • A figyelembe vehető előnyben részesítési ok esetén, 

○ a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, 

○ a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, 

○ a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,

○ a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti  hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és 

 • a fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült ő  maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben 

MEGJEGYZÉS: A gépjármű szerzési támogatás hitelszerződés megkötése nélkül igénybe vehető és  készpénzes vásárlás esetén is felhasználható! 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

Nincs releváns kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel, azon túlmenően, hogy autizmussal élő  igénylőként 18. életév betöltése előtt kizárólag a magasabb összegű családi pótlékra, míg 18. életévet  betöltött személy esetén kizárólag a fogyatékossági támogatásra való jogosultság esetén igényelhető  a támogatás! Előfeltétel tehát, hogy a két ellátás közül valamelyikre jogosultságot szerezzen az, aki  vagy akire tekintettel igénylik a támogatást. 

 1. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A véglegessé vált határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye 30 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

Keresetlevelet kell írni, s azt mindig ahhoz a szerhez (közigazgatási hatósághoz) kell benyújtani,  amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a beadványban mégis az  illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a kifogásolt határozatot  hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól tartanunk, hogy a  keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS: 

A határozat akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság a támogatást igénylővel (ügyféllel) közölte,  vagyis tipikusan a kézhezvétel napján. A következő naptól indul a jogorvoslatra – jelen esetben  perindításra – nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott  határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát  kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

A bírósági eljárás illeték- és költségmentes, viszont ha az általunk megtámadott határozatot hozó  hatóság perköltség iránti igényét jelenti be, akkor pervesztesség esetén a másik fél jogi  képviseletének díját (általában pár 10ezer forint) meg kell fizetnünk.Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig  szerepel a jogorvoslatra való kioktatás, vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni, mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját  követő napon kezdődik a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő határidő.  

Jó tanács3: A keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig legalább ajánlott  levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: 

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29)  Korm. rendelet