Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Az AOSZ InfoBázis oldalát az Autisták Országos Szövetsége üzemelteti

KERESÉS
Keresés a címben
Keresés a tartalomban
Szűrés kategóriák szerint
AOSZ szolgáltatás
Autizmus szempontú akadálymentesítés
Autizmusról
Jógyakorlatok, szakmai műhelyek
Képzések autizmusról
Könyvek / Filmek
Közösség, kapcsolatok
Kutatások, publikációk
Mi jár nekem
Szabályozók, irányelvek
Szolgáltatások
Támogatási módszerek

Fogyatékossági támogatás

Kategória:

Fogyatékossági támogatás 

 1. Mi ez, kinek jár? 

Mi az a fogyatékossági támogatás? 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő,  havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy  jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő  társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

Ki jogosult az ellátásra? 

Fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött – az ellátás igénylésének időpontjában  Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,  továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert – súlyosan fogyatékos  személy jogosult. 

Autizmus diagnózissal akkor minősül valaki súlyosan fogyatékosnak a Fot. 23.§ (1) bekezdés d) pontja  alapján, ha: „állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az  autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy  

véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul „ Továbbá a Fot. vhr. 1.§ (4) bekezdése és 1. számú mellékletének 4. pontja szerint: 1.§ (4) A Fot. 23. § (1) bekezdése d) pontja alkalmazása során autistának azt a személyt  kell tekinteni, akinek az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékossága  fennáll. 

(…) 

 1. számú melléklet 4. pont: 
 2. IQ értékétől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved, és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos (BNO szerinti besorolása: F 84.0–F 84.9).” 

Mikor minősül tartósnak a súlyos fogyatékosság? 

A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG AKKOR MINŐSÜL TARTÓSNAK, ha annak időtartama előreláthatólag  három évig fennáll.

MEGJEGYZÉS: A fenti feltételeknek együttesen kell teljesülni ahhoz, hogy valaki jogosultságot tudjon  szerezni a támogatásra. Természetesen a fenti vagylagos feltételek közül értelemszerűen csak az  egyiknek kell teljesülni, például az állapotnak vagy súlyosnak vagy középsúlyosnak kell lennie, stb.  

A hatóság az igénylő által szolgáltatott adatok, orvosi dokumentáció alapján kötelezően bevonandó  szakértői szerven (RESZO) keresztül vizsgálja, hogy a jogszabály által megkívánt állapot fennáll-e,  fontos ezért, hogy viszonylag friss – 1 éven belüli – orvosi dokumentumokat adjuk be a kérelem  mellékleteként. Ezen ellátás esetében nagyon fontos az autonómia teszt megléte, amelyet a  támogatás igénylését megelőzően javasolt beszerezni. Autonómia tesztet arra kiképzett  szakemberek (pszichiáter, klinikai szakpszichológus) készíthetnek, de a hatóságok általában a  budapesti Autizmus Alapítvány által készített autonómia teszteket kérik, illetve fogadják el  leginkább. A “súlyos fogyatékosság” fogalma a fenti jogszabályi feltételeknek megfelelő személyeket jelöli, ezt  a megjelölést nem szabad “megbélyegzésnek” tekinteni, ez egy jogi fogalom.  Ha valaki jogosultságot szerez fogyatékossági támogatásra, azt a munkaerőpiacon sem érheti  hátrány, nem kötelező jelezni a munkáltatónak, ha valaki ilyen támogatásban részesül, ugyanakkor  a fogyatékossági támogatásra jogosultak megváltozott munkaképességű munkavállalóknak  minősülhetnek, így a munkáltató akár kedvezményeket is tud utánuk igényelni.Ki nem képes önálló életvitelre, és kinek hiányzik az önkiszolgálási képessége? ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki  

 1. a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges  tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más  személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
 2. b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet,  irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes  egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene,  továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló  gazdálkodásra képtelen. 

AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások személyes segítsége  nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy  lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.  

MEGJEGYZÉS: Az önkiszolgálási képesség hiányának akkor van jelentősége, ha az igénylő emelt  összegben szeretné megkapni a fogyatékossági támogatást! Az önálló életvitelre való képesség  azonban – a fent leírtak szerint – az alapösszegű támogatásra való jogosultság szempontjából is fontos  körülmény. 1. Szükséges vizsgálatok? 

Ki és mit vizsgál a fogyatékossági támogatásra való jogosultság kapcsán? 

A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében szakhatóságként a fővárosi/megyei  Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályai (RESZO) járnak el.  A RESZO tehát az alábbiakat vizsgálja:  

 1. a) a súlyos fogyatékosság fennállását,  
 2. b) hiányzik-e az önkiszolgálási képesség,  
 3. c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségességét,  d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját is meghatározza 

Felülvizsgálatot a szakvéleményben foglalt időpontban kell lefolytatni, kivéve, ha az állapot végleges. 

Szükséges-e mindenképpen az érintett vizsgálata? 

Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakhatósági állásfoglalás kialakítására,  a szakértői bizottság a kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be,  illetve vizsgálat céljából felhívhatja a szakértői bizottság előtti személyes megjelenésre is.

Ha személyes vizsgálata szükséges, a szakértői bizottság a vizsgálatot – a háziorvos javaslatától függően  – a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén (bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező  esetén az intézményben) vagy szakértői bizottság telephelyén végzi el. 

Ki nem jogosult a támogatásra? 

Az a súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra, aki a) vakok személyi járadékában részesül,  

 1. b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy  
 2. c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.  
 3. Hogyan lehet igényelni? 

Hol és hogyan igényelhető az ellátást? 

A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, és az ügyben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal kerületi/járási hivatalának családtámogatási osztálya jár el.  

A kérelem postai úton, vagy személyesen is benyújtható 

 • az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti  kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának családtámogatási ügyfélszolgálatánál  https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
 • az integrált ügyfélszolgálati irodáknál (kormányablak), vagy 
 • a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen (a Honvédelmi  Minisztérium, az Országgyűlés Hivatala)

A kérelem elektronikusan is benyújtható (ügyfélkapus regisztrációt követően):  https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 

A fogyatékossági támogatás iránti igényt a „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására”  elnevezésű nyomtatványon kell előterjeszteni. 

A kérelem legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét  betölti, s a fogyatékossági támogatás az igénybejelentés hónapjának első napjától állapítható meg.  A nyomtatvány és további információ innen szerezhető: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu 

TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL:  

 • az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az  intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint  
 • fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt  
 • ha ilyen iratok nincsenek, a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok  elvégeztetéséről 
 • a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos NRSZH illetve  RESZO szakhatósági állásfoglalását, vagy szakvéleményét csatolni kell 

Milyen összegű a fogyatékossági támogatás? 

A fogyatékossági támogatás havi összege 2022-ben  

 1. a) 806,- forint (alapösszeg) 
 2. b) 763,- forint, ha a súlyosan fogyatékos autista személynek az önkiszolgálási képessége teljesen  hiányzik. (emelt összeg)

MEGJEGYZÉS: A fogyatékossági támogatás összege minden évben a nyugellátások évenkénti  rendszeres emelésére vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező mértékben emelkedik! 1. Kapcsolat más ellátásokkal, kedvezményekkel 

Milyen kedvezmények járhatnak még a fogyatékossági támogatás alapján és mely ellátásokkal  együtt vehető igénybe? 

– utazási kedvezmények (a helyközi közlekedésben 90 %, helyi közlekedésben 100 % kedvezmény, plusz  1 fő kísérő számára is), melyek a MÁK kártyával vehetőek igénybe 

– fogyatékossági támogatásban részesülő személy személyi adókedvezményre jogosult: összevont  adóalapját a kedvezménnyel – 2022. évben 66 700 forinttal – havonta csökkentheti – gépjárműadó kedvezmény igényelhető a támogatásra hivatkozással 

– parkolási igazolvány igényelhető a támogatásra hivatkozással 

– rokkantsági járadék, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai (rokkantsági  ellátás vagy rehabilitációs ellátás), továbbá az 1993. évi III. törvényben (Szoctv.) meghatározott  szociális ellátások a fogyatékossági támogatás mellett igénybe vehetők 

– gépjárműszerzési támogatásra a fogyatékossági támogatásban részesülő pályázhat. 5. Mit tehetek, ha elutasítanak? 

Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére? 

A véglegessé vált határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye 30 napon belül. A határidő  jogvesztő! 

Keresetlevelet kell írni, s azt mindig ahhoz a szervhez (közigazgatási hatósághoz) kell benyújtani,  amelyik az általunk kifogásolt (elutasító) határozatot hozta, ugyanakkor a beadványban mégis az  illetékes Bíróságot kell “megszólítani”. A keresetlevelet a jogszabály szerint a kifogásolt határozatot  hozó hatóság köteles továbbítani az illetékes bíróságnak, így nem kell attól tartanunk, hogy a  keresetlevél nem kerül a Bírósághoz. 

Keresetlevél nyomtatvány itt elérhető: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok?title=&page=0

MEGJEGYZÉS, JÓ TANÁCS: 

A határozat akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság a támogatást igénylővel (ügyféllel) közölte,  vagyis tipikusan a kézhezvétel napján. A következő naptól indul a jogorvoslatra – jelen esetben  perindításra – nyitva álló határidő. A “jogvesztő határidő” fogalma azt jelenti, hogy a megadott  határidő elmulasztása esetén már nem tudjuk a számunkra kedvezőtlen határozat felülvizsgálatát  kérni, jogorvoslati jogunk tehát elvész. 

Bírósági felülvizsgálat helyett érdemes lehet mérlegelni az alábbiakat: a) az igénylést követő 1 éven  túl bármikor beadható újra a támogatás iránti kérelem, míg b) 1 éven belül is beadható újra a  kérelem, de csak akkor, ha az igényléshez használt orvosi dokumentációkban rögzített állapotnál  súlyosabb állapotot tudunk igazolni frissebb orvosi dokumentumok beszerzésével. Ez utóbbi esetben állapotrosszabbodásra hivatkozással lehet újra beadni 1 éven belül a kérelmet. Ha tehát 1 éven belül  súlyosabb állapotot tudunk igazolni, akkor érdemesebb lehet a bírósági eljárás helyett új eljárás  megindítását kezdeményezni. 

A bírósági eljárás illeték- és költségmentes, viszont ha az általunk megtámadott határozatot hozó  hatóság perköltség iránti igényét jelenti be, akkor pervesztesség esetén a másik fél jogi  képviseletének díját (általában pár 10ezer forint) meg kell fizetnünk. 

Az igénylő – bírósági perben felperes – állapotát a bíróság is igazságügyi szakértő bevonásával fogja  vizsgálni, amennyiben a hatóság határozata azért kifogásolható, mert nem kellően súlyos állapotot  véleményezett a közigazgatási eljárásban. 

Jó tanács1: Olvassuk el mindig figyelmesen a hatósági határozatot, mert abban mindig  szerepel a jogorvoslatra való kioktatás, vagyis, hogy mit, mennyiért és hol kell benyújtani! 

Jó tanács2: Nem árt felírni, mikor vettük kézhez a határozatot, mert a kézhezvétel napját  követő napon kezdődik a perindításra nyitva álló, fenti, jogvesztő határidő.  

Jó tanács3: A keresetlevelet, ha papír alapon nyújtjuk be, akkor mindig legalább ajánlott  levélként adjuk postára, hogy utóbb a feladást igazolni tudjuk! 1. Jogforrás 

Jogforrás, ahol az érintett jogszabályokat teljes terjedelmében meg lehet tekinteni: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.  törvény 22-23/F. § (továbbiakban: Fot.) 

 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági  támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet (továbbiakban:  Fot. vhr.)